Dziś: sobota,
21 października 2017 roku.
Przegląd do nr 553 październik 2017 r.
Witryna
Ku uwadze ukraińskich studentów
POMOC STYPENDIALNA Z POLSKI

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przypomina, że 16 października 2017 r. (obowiązuje data wpływu) upływa termin składania wniosków na przyznanie stypendium dla młodzieży polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania.

Stypendia przyznawane są ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r".

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc stypendialną

1.         O stypendia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich studiujący w krajach swojego zamieszkania (poza granicami Polski), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

•          posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;

•          ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);

•          mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;

•          studiują w szkołach wyższych, wydających dyplomy, uznawane przez ministerstwo właściwe ds. edukacji danego państwa;

•          osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce;

•          posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym;

•          aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę;

•          udzielili co najmniej 10 godzin zegarowych korepetycji uczniom szkół polskich w miejscu swojego zamieszkania. Uczestnicy, tematyka oraz terminy zajęć ustalane są bezpośrednio z dyrekcją wybranej przez studenta szkoły;

•          nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;

•          nie ukończyli 24. roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie Stypendialnym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” opublikowanym na stronie internetowej „Dziennika Kijowskiego” w rubryce EDUKACJA.

Dziennik Kijowski