Dziś: czwartek,
14 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Gospodarka
Jak grać, żeby wygrać?
Przetargowy boom na Ukrainie

Według oficjalnych danych, w ciągu ostatniego roku ilość przeprowadzonych na Ukrainie przetargów wzrosła o 550 proc., ilość uczestników o 384 proc., a wartość ogłoszonych przetargów zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie - od 75 do 725 mld hrywien. To ożywienie przyciąga coraz więcej zagranicznych firm. O tym, jak zapewnić sobie korzystne warunki startując w ukraińskich przetargach, mówi Oleg Nowiński, starszy prawnik ukraińskiej kancelarii prawnej  PLP Law Group.

W sierpniu 2017 roku najwięcej zamówień realizowanych było w takich sektorach jak: roboty budowlane i remonty (117 041 przetargów), produkcja spożywcza (11 868 przetargów), paliwo i energia elektryczna (88 417 przetargów), sprzęt medyczny, wyroby farmaceutyczne i środki higieny osobistej (74 900 przetargów). Zainteresowanie ukraińskimi przetargami jest duże nie tylko wśród rodzimych przedsiębiorstw; co miesiąc kilkakrotnie wzrasta ilość firm zagranicznych biorących udział w ukraińskich zamówieniach i coraz częściej to właśnie one zwyciężają. Na przykład w tym roku w ukraińskim przetargu na wykonanie rekonstrukcji dróg wodnych morskiego portu w obwodzie Odeskim na pięciu uczestników aż czterech było spoza Ukrainy i zwyciężyła firma zagraniczna. Wartość początkowa danego zamówienia wynosiła ponad miliard hrywien, czyli prawie 40 mln euro. 

- Mimo już odnotowanych sukcesów zagraniczni uczestnicy powinni pamiętać o kilku rzeczach podczas przygotowania się do przetargów - mówi Oleg Nowiński, starszy prawnik ukraińskiej kancelarii prawnej  PLP Law Group z Kijowa. 

Od dwóch lat obowiązuje na Ukrainie Ustawa o zamówieniach publicznych. Ma ona zapewniać równe warunki tak dla krajowych, jak i zagranicznych uczestników, zawiera m.in. zapis o zakazie umieszczania wymogów dyskryminujących oraz gwarantuje obiektywny i uczciwy wybór zwycięzcy. Dlatego większość zamawiających przy udostępnianiu warunków dokumentacji przetargowej stara się robić to w taki sposób, aby zagraniczni uczestnicy nie mieli problemów ze złożeniem swoich ofert. 

- Jednak czasem zdarzają się przypadki, kiedy z powodu braku wystarczającego doświadczenia współpracy z zagranicznymi uczestnikami ze strony zamawiającego oraz niezrozumieniem odrębności ukraińskiego prawa ze strony zagranicznych uczestników, warunki składania ofert są sformułowane w taki sposób, że nie dają możliwości ich pełnego wypełnienia przez nierezydenta. Nieodpowiednia lub spóźniona reakcja zagranicznych uczestników może doprowadzić do odrzucenia oferty ze względów formalnych - komentuje ukraiński prawnik i podkreśla, że dlatego niezwykle ważne jest pytanie: jak znaleźć takie dyskryminujące zapisy i jak dalej prawidłowo postępować. 

- Przede wszystkim warto rzetelnie przeanalizować dokumentację pod względem czynników dyskryminujących, a tym samym ograniczających nasz udział jako uczestnika-nierezydenta. Na przykład takimi warunkami mogą być: wymagania oficjalnych zaświadczeń, raportów finansowych i innych dokumentów wydawanych tylko ukraińskim przedsiębiorcom; wymaganie otrzymania pewnych pozwoleń, które na Ukrainie nie są wydawane firmom zagranicznym; wymaganie użycia podpisu elektronicznego (Ukraina jeszcze nie przyjęła większości standardów Unii Europejskiej dot. podpisu elektronicznego); wymaganie otrzymania poręczeń banku zgodnie z zasadami Narodowego Banku Ukrainy, które nie mogą być wystawione przez banki zagraniczne oraz inne tego typu wymagania - wylicza Oleg Nowiński. 

Według ukraińskich przepisów każdy uczestnik ma prawo nie dłużej niż w ciągu 10 dni do daty zakończenia terminu składania oferty przetargowej zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem elektronicznej platformy przetargowej ProZorro z prośbą o oficjalne wyjaśnienie warunków dot. składania dokumentacji przetargowej lub zażądać wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeśli obniżają one konkurencyjność i dyskryminują zagranicznych lub krajowych uczestników. Wszystkie wiadomości uczestników do zamawiającego są wysyłane anonimowo. 

W większości przypadków zagraniczny uczestnik musi poprosić zamawiającego o wniesienie do regulaminu składania ofert punktów dających możliwość podania przez uczestnika-nierezydenta wymaganych dokumentów z uwzględnieniem odmienności prawa kraju pochodzenia uczestnika. W przypadku braku odpowiedników wymaganych dokumentów uczestnik może zamiast nich złożyć list wyjaśniający brak danych dokumentów w jego kraju. 

- Zamawiający powinien w ciągu trzech dni roboczych od dnia pojawienia się takich próśb udzielić wyjaśnienia oraz opublikować je na stronie ProZorro - wyjaśnia prawnik. - W przypadku, gdy zamawiający nie chce się zgodzić na wprowadzenie zmian do punktów, które jednoznacznie dyskryminują zagranicznego uczestnika, to uczestnik ma prawo od chwili ogłoszenie przetargu, ale nie później niż cztery dni przed terminem składania ofert, złożyć skargę do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, która dotyczy dyskryminujących warunków zawartych w dokumentacji przetargowej. 

Prawnik jednocześnie zaznacza, że należy przy tym dotrzymywać podanych terminów, ponieważ po ich zakończeniu prośba uczestnika do zamawiającego oraz złożenie skargi są automatycznie odrzucane przez system ProZorro. 

- Jeśli zastosujemy się do wyżej wymienionych rad, a także weźmiemy pod uwagę formalne podejście Antymonopolowego Komitetu Ukrainy przy rozpatrywaniu skarg w sferze zamówień publicznych, to z całą pewnością uda nam się zmienić warunki dyskryminujące  zagranicznych uczestników w dokumentacji przetargowej - podsumowuje Oleg Nowiński. 

Nowa Ustawa o zamówieniach publicznych, która reguluje przepisy o organizowaniu przetargów na Ukrainie obowiązuje dopiero dwa lata, a na elektronicznej platformie przetargowej ProZorro zarejestrowano już ponad milion przetargów. 

Zgodnie z ostatnim raportem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Bank Światowy zakończył ocenę funkcjonowania elektronicznej platformy ProZorro pod względem zgodności z wymogami Wielostronnego Banku Rozwoju (MDB - Multilateral Development Bank) odnośnie przeprowadzania przetargów elektronicznych z zastosowaniem mechanizmów przewidzianych m.in. w „Zasadach zamówień publicznych finansowanych z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz z kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju”. 

Ocena Banku Światowego potwierdza, że ProZorro może być wykorzystywana w celu zamawiania towarów, usług i robót na Ukrainie. Rezultat tej oceny jest podstawą do podjęcia przez Bank Światowy decyzji o wykorzystaniu systemu dla przeprowadzania zamówień finansowanych z jego środków.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України