Dziś: wtorek,
19 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Edukacja
PROGRAM STYPENDIALNY DLA POLONll

W lutym rozpoczyna się rekrutacja do Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Lektorzy prowadzona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która zastąpiła Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

JAKI JEST CEL PROGRAMU?

Zwiększenie mobilności poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawa znajomości z języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

Wyksztalcenie przedstawicieli elit znających język, kulturę i historię Polski, którzy po powrocie do swoich krajów będą pełnić rolę ,,ambasadorów" Kraju.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Do młodzieży polskiego pochodzenia z szeregu krajów w tym Ukrainy, spełniających następujące warunki:

- w przypadku studiów I stopnia maksymalnie do dwóch lat po maturze,

- w przypadku studiów II stopnia - maksymalnie do dwóch lat po ukończeniu studiów I stopnia.

 JAKIE DZIAŁANIA SĄ OBJĘTE PROGRAMEM?

- roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce,

- studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie.

Osoby zainteresowane mogą także kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami drogą mailową:

Program Stypendialny dla Polonii – student@nawa.gov
L E K T O R Z Y

JAKI JEST CEL PROGRAMU?

 - promocja języka polskiego poprzez wspieranie nauczania języka polskiego, jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich - kierowanie lektorów do prowadzenia kursów języka polskiego, jako obcego

 DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

- do osób indywidualnych, tj. lektorów języka polskiego, jako obcego posiadających tytuł magistra filologii polskiej lub neofilologii, spełniających 3 warunki:

 - ukończyli studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego, jako obcego

- mają, co najmniej, dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, jako obcego

 - znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania

KTO SKŁADA WNIOSEK?

- osoba indywidualna

W związku ze zmianą formuły stypendium dla osób z polskim pochodzeniem, kandydaci na Stypendium dla Polonii muszą złożyć swój wniosek indywidualnie, bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego.

GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Pion Języka Polskiego NAWA

e-mail: lektorzy@nawa.gov.pl

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/242-pierwsze-nabory-do-programow-nawa

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України