Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Konferencja naukowa
HISTORIA – IDEE – PROJEKTY

Jednym z elementów ukraińsko-polskiej współpracy naukowej jest wykorzystanie polskich doświadczeń w reformowaniu zarządzania sektorem nauki Ukrainy, wspieranie przez Polskę integracji ukraińskiego środowiska kulturalnego i artystycznego z europejską przestrzenią kulturową oraz upowszechnianie osiągnięć kultury ukraińskiej.

Tym intencjom służyła Międzynarodowa konferencja pod dewizą: „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, zorganizowana w Kijowie w dniach 20–21 września 2019 r. przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polską Akademię Umiejętności, oraz Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Wśród zagadnień badawczych konferencji znalazły się m.in.

 b takie tematy, jak:

  • Literackie i kulturowe obrazy uniwersytetu na Ukrainie i w Polsce.
  • Kulturowy, literacki, językowy transfer ukraińsko-polski w perspektywie historii i współczesności.
  • Rola akademii nauk w kreowaniu współpracy naukowej między Polską a Ukrainą.
  • Współpraca uniwersytetów Ukrainy i Polski: dotychczasowe doświadczenia, perspektywy, idee, pomysły, projekty.
  • Historyczne, kulturowe i geopolityczne konteksty współ­pracy humanistów ukraińskich i polskich.
  • Rola języko- i literaturoznawców, historyków i etnografów w two­rzeniu wspólnego obrazu Europy Środkowo-Wschodniej.

Intencją wystąpień ukraińskich i polskich ekspertów w tych dziedzinach była pogłębiona analiza wskazanej problematyki i spojrzenie na nią przede wszystkim z perspektywy doświadczeń instytucji i osób, które współpracę kontynuują, inicjują i są za nią odpowiedzialne.

Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej.

Informacja własna KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України