Dziś: poniedziałek,
21 października 2019 roku.
Przegląd do nr 602 – październik 2019 r.
Edukacja
Edukacja

Ważne wydarzenie miało miejsce w Piaskowskiej Gromadzie Terytorialnej. Dzięki wspólnym wysiłkom wójta Gromady Anatolia Rudniczenki, Ośrodka Polskiego w Piaskówce, kierowanego przez Irynę Horecką, Związku Polaków Obwodu Borodziańskiego, Wydziału Oświaty w Piaskówce, udało się zrealizować wspaniały pomysł stworzenia polskiej klasy w Liceum Piaskowskim.

Piaskówka od dawna była miejscem zamieszkania Ukraińców i Polaków. W latach 30-40 XX wieku ponad 30% populacji stanowili tu Polacy. Do dziś wiele rodzin kultywuje kulturowe i zwyczajowe tradycje narodu polskiego.

Zaistnienie polskiej klasy daje możliwość nauki języka...

 

Urzędnicy piszą w sposób niezrozumiały, powinni współpracować z językoznawcami - apeluje Sejmowa Komisja Kultury. Warto by zobowiązać ministrów do jasnego wykładania myśli

Mnóstwo błędów językowych wytknęli urzędnikom członkowie Rady w swoim raporcie. Urzędnicy piszą, hermetycznie, niewyraźnie, szablonowo. Jednym słowem: tego, co tworzą, zwykły człowiek nie zrozumie. Z raportu Rady wynika, że teksty te są budowane z nadmiernie długich zdań, że nadużywa się w nich imiesłowów oraz że powtarzają się błędy interpunkcyjne i gramatyczne.

Powszechne jest nadużywanie wielkich liter, szczególnie w przypadku nazw stanowisk, godności, tytułów naukowych czy zawodowych. Plagą jest nadużywanie wyrazów takich jak "aplikowanie" (w znaczeniu "próba, staranie"), "kondycja" (w znaczeniu "stan") czy też "dedykowany" (w znaczeniu "poświęcony" np. "panel dedykowany...

 
Wychowankowie z Polski na inauguracji

Na placu Wiedzy Politechniki Kijowskiej 30 sierpnia 2019 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, świętujących swój dzień. Uroczystość rozpoczął hymn narodowy, odśpiewany przez chór uniwersytecki, a podchorążowie z politechnicznego instytutu wojskowego podnieśli na maszt flagę państwową.

Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami wybitnych naukowców uczelni, w tym pod pomnikiem prof. Wojciecha Świętosławskiego. Studentów z trybuny powitał rektor Politechniki prof. Mychajło Zgurowskyj. Po nim przemówili jego goście, w tym przewodniczący Polskiej Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Na plac wkroczyli przodownicy nauki z dziećmi...

 
UWAGA

Ягеллонський університет, один із найстаріших у цій частині Європи, і сьогодні залишається лідером серед польських університетів. За рейтингом польського престижного видання Перспективи 2018 року разом із Варшавським поділяє пальму першості.

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzony jest nowy kierunek na poziomie studiów licencjackich i magisterskich - Studia polsko-ukraińskie. Studia te będą prowadzone w dwóch...

 

Pszenica, pszczoła, kształt, krzyk

Wiemy, że  w języku polskim po spółgłoskach z reguły następuje w piśmie "rz": brzoza, drzewo, grzech, krzak, umrzeć, przejście, trzask, wrzask itp.  A zatem jakie jest uzasadnienie ortograficznych wyjątków: [b]pszczoła, pszenica, kształt, kszyk[/b] (ptak)?"

Pszczoła w takim składzie głoskowym funkcjonuje dopiero od XVI wieku. Przedtem była to pczoła, a jeszcze wcześniej - bczoła, pochodząca od bęczenia, buczenia, należąca do tej samej rodziny wyrazowej co bąk. Jak zatem widać, w pierwotnej bczole doszło do ubezdźwięcznienia nagłosowego "b" (upodobnienia pod względem dźwięczności: dźwięcznego "b" do bezdźwięcznego "cz") i tak powstała wtórna pczoła. W niej z kolei między "p" i "cz" wstawiono dodatkowy dźwięk "sz". Urobienia: pszczeli, pszczelarz, pszczelnik,...

 
MÓWIMY POPRAWNIE

Słowniki uznają za poprawną zarówno formę dotrzeć pieszo, jak i dotrzeć piechotą. Wyrazy pieszo i piechotą pełnią w tych wyrażeniach funkcję przysłówków o znaczeniu ‘na własnych nogach’, ‘bez korzystania z jakiegokolwiek środka lokomocji’. Łączą się one także z innymi czasownikami określającymi ruch, np. iść, chodzić, pójść, udać się, przybyć.

Dopuszczalne jest także użycie formy na piechotę. Niepoprawne są także wyrażenia spotykane czasem w mowie potocznej: piechtą, zamiast piechotą czy na piechtę, na piechty zamiast na piechotę.

W związkach frazeologicznych utrwaliło się wyrażenie chodzić piechotą. Polskie przysłowia podają następujące związki: iść, pójść tam, gdzie król piechotą nie chodzi, czyli ‘iść, pójść do ubikacji’ oraz coś (grosz) piechotą nie...

 
Ex libris

„Opanowanie umiejętności czytania i pisania otwiera przed dzieckiem zupełnie nowy świat przeżyć estetycznych, ubogaca je intelektualnie i emocjonalnie. Czytanie literatury pięknej rozwija inteligencję emocjonalną i empatię oraz łagodzi stres. Sprawne czytanie i pisanie w dwóch (trzech, czterech) językach oznacza dużo szerszy dostęp do różnych kultur, ich osiągnięć intelektualnych i literackich, co może procentować również w późniejszym życiu zawodowym”.

- pisze Anna Martowicz we wstępie do poradnika zatytułowanego „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku?”, którego celem jest wspieranie rodziców dzieci pobierających naukę w obcych systemach...

 

Czy „łut szczęścia” to dużo, czy mało?

Łut to dawna jednostka miary: 1 łut = 1/16 grzywny lub 1/32 funta. Jego wartość, w zależności od stulecia i miejsca, wynosiła od 10 do 50 gramów, a więc raczej niewiele.

Owo znaczenie niewielkiej porcji rzeczownik łut wnosi również do związku frazeologicznego łut szczęścia. Słownik frazeologiczny PWN podaje bowiem następującą definicję wyrażenia łut szczęścia: ‘odrobina szczęścia, np. drobne zdarzenie, od którego uzależniony jest czyjś sukces’, np. Na każdych igrzyskach niezależnie od osiągniętej formy jest potrzebny wielki hart i łut szczęścia. Polityka 33/2000.

Czy forma „w ręku”

zawarta w przysłowiu „Lepszy wróbel w ręku niż gołąb na sęku”...

 
Ku uwadze absolwentów szkół

Od 28 lutego 2019 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz piąty rozpocznie się rekrutacja na Studia Polsko-Ukraińskie. W tym roku program został gruntownie zmieniony, dostosowany do wymagań reformy szkolnictwa wyższego, pojawiło się w nim sporo nowych, ciekawych przedmiotów, w porównaniu z latami poprzednimi w sposób znaczący wzrósł praktyczny wymiar proponowanych zajęć.

Program przewiduje kształcenie zarówno na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie, 3 lata), jak i II stopnia (studia magisterskie, 2 lata). Istnieje także możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów doktoranckich (III stopnia).

Nasz...

 
Językoznawstwo

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą sławny kronikarz Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego zwrotu res publica.

Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym.

W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica...

 

NA CZCZO

Połączenie NA CZCZO w znaczeniu ‘na pusty żołądek’ pojawia się zazwyczaj w języku mówionym, a nie pisanym i pewnie dlatego tak często bywa ono błędnie zapisywane. Pamiętajmy, że poprawnie piszemy tylko NA CZCZO, nie: „nad czczo”, nie: „naczszczo”, nie: „natrzczo” i nie: „naczczo”, choć w staropolszczyźnie zapisywano formę CZCZO jako „czcze” lub – wcześniej – „tszcze”.
Wyraz CZCZO występujący w wyrażeniu NA CZCZO jeszcze jakieś 150 lat temu był używany samodzielnie: „Czczo mi jest” – narzekano, gdy odczuwano przykre ssanie w pustym lub chorym żołądku. CZCZO jest przysłówkiem utworzonym od przymiotnika CZCZY oznaczającym pierwotnie ‘o pustym wnętrzu; mającym puste wnętrze’ (a nie tylko pusty żołądek). Pisano więc o czczej duszy i o...

 
W służbie Bogu i Ojczyźnie!

W 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu w Lublinie, przemianowanego w 1928 roku na Katolickim Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku noszącego imię Jana Pawła II. Od początku swojego istnienia nasz uniwersytet miał na celu kształcenie i wychowanie przyszłej inteligencji katolickiej, a jego dewizą stało się zawołanie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

Od 100  lat Uniwersytet pozostaje wierny swojej misji i stara się sprostać wezwaniom współczesnego świata. Jest to najstarszy katolicki uniwersytet w tej części Europy oraz najstarsza uczelnia w Lublinie.

Obecnie KUL liczy ponad 12 tysięcy studentów i doktorantów, w tym około 700 studentów cudzoziemców z ponad 40 krajów świata. Kształcenie odbywa się na 9 wydziałach...

 

W lutym rozpoczyna się rekrutacja do Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Lektorzy prowadzona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), która zastąpiła Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

JAKI JEST CEL PROGRAMU?

Zwiększenie mobilności poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawa znajomości z języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

Wyksztalcenie przedstawicieli elit znających język, kulturę i historię Polski, którzy po powrocie do swoich krajów będą pełnić rolę ,,ambasadorów" Kraju.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Do młodzieży polskiego pochodzenia z szeregu krajów w tym Ukrainy, spełniających następujące warunki:

- w przypadku studiów I stopnia maksymalnie...

 

Program TVP Polonia udostępnia na stronie internetowej http://poloniawszkole.tvp.pl/ specjalne programy edukacyjne pomocne w nauczaniu j. polskiego oraz wiedzy o Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, wykorzystania dostępnych na niej materiałów i narzędzi dydaktycznych podczas zajęć w szkołach sobotnich, a także do szerokiego rozpowszechniania informacji o...

 
Zawiłości językowe

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego zwrotu res publica. Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym. W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica Polona, a nie: Respublica Polonia), stąd prawidłowa forma...

 

KUL це майже 100 років традиції!

Це університет нових ідей та сповнених мрій, місце, де варто входити у доросле життя.

Університет пропонує для абітурієнтів з України:

  • диплом державного зразка престижного католицького університету
  • повні програми навчання польською та англійською мовами
  • надання пільг на оплату за навчання
  • можливість отримання стипендії та проживання у гуртожитку
  • виїзд по обміну на семестральне/річне навчання за кордон

НАВЧАЙСЯ В...

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku uruchomiła kompleksową i darmową platformę e-learningową do nauki języka polskiego. Platforma ma na celu promocję Polski oraz język polskiego jako atrakcyjnego, prospektywnego, łatwego w nauce i będącego największym językiem słowiańskim w UE.

Platforma działa pod domeną - www.polskijazyk.pl i umożliwia bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. W celu zwiększenia efektywności nauki zastosowano wiele nowoczesnych i przyjaznych ćwiczeń oraz funkcjonalności umożliwiających łatwe przyswojenie i szybkie utrwalenie zdobytej...

 
Стартував новий набір

Як записатись?

  • Записатись на курси можна за телефонами: +38-066-121-39-42 та +38-098-210-99-98 від понеділка до пятниці з 10:00 до 17:00.

Що для цього потрібно?

  • Зі сторінки polinst.kiev.ua поторібно видрукувати і заповнити анкету-регламент >> http://www.polinst.kiev.ua/studying.html
  • Підписати регламент і разом з оплатою /за попередньою домовленістю/ необхідно занести до приміщення Польського Інституту у...

 
UWAGA

Wydarzenia ubiegłych lat, w tym polskie wsparcie okazane Ukrainie, znacznie zwiększyło zainteresowanie Polską wśród Ukraińców. Z myślą o ułatwieniu kontaktów między naszymi społeczeństwami, portal „Port Europa” uruchomił bezpłatny kurs internetowy języka polskiego dla osób władających językiem ukraińskim.

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, wysyłanych automatycznie co kilka dni na wskazany przy zapisie adres mailowy. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a przy zapisie użytkownik jest też domyślnie dopisywany do listy odbiorców newslettera, w którym wysyłane są m. in. informacje...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України